1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
3. Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.
4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).
5. Jeśli przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXX/210/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
6. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 17/2020 Wójta Gminy Babice
z dnia 24.01.2020r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice na rok szkolny 2020/2021 – załącznik nr 1.
Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola dostępny jest także w danym przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym z przedszkoli Gminy Babice.

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Babice w roku szkolnym 2020/2021